Có 1 kết quả:

chéng xū ér rù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enter by exploiting a weak spot (idiom); to take advantage of a lapse