Có 1 kết quả:

yǐ xī

1/1

yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất êtylen, chất êten (công thức hoá học: C2H4)

Từ điển Trung-Anh

(1) ethylene
(2) vinyl