Có 1 kết quả:

yǐ xī jī

1/1

yǐ xī jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vinyl
(2) vinyl group (chemistry)