Có 1 kết quả:

yǐ wán

1/1

yǐ wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ethane (C2H6)