Có 1 kết quả:

yǐ zhuàng jié cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sigmoid colon (anatomy)
(2) bent colon, linking the descending colon to the rectum