Có 1 kết quả:

yǐ xiān dǎn jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

acetylcholine ACh (amine related to vitamin B complex)