Có 1 kết quả:

Jiǔ Yī bā Shì biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Mukden or Manchurian Railway Incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria
(2) also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变