Có 1 kết quả:

Jiǔ jiǔ chóng yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Double Ninth or Yang Festival
(2) 9th day of 9th lunar month