Có 1 kết quả:

jiǔ chéng

1/1

jiǔ chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nine-tenths
(2) ninety percent

Một số bài thơ có sử dụng