Có 1 kết quả:

jiǔ guī

1/1

jiǔ guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abacus division rules (using a single-digit divisor)