Có 1 kết quả:

jiǔ qiào

1/1

jiǔ qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nine orifices of the human body (eyes, nostrils, ears, mouth, urethra, anus)

Một số bài thơ có sử dụng