Có 1 kết quả:

jiǔ chóng xiāo

1/1

jiǔ chóng xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ninth heaven
(2) Highest Heaven

Một số bài thơ có sử dụng