Có 1 kết quả:

jiǔ xiāng chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brown marmorated stink bug (BMSB)