Có 1 kết quả:

qǐ dài

1/1

qǐ dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to beg for a loan