Có 1 kết quả:

yě hǎo bu liǎo duō shǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hardly any better
(2) just as bad