Có 1 kết quả:

yě jiù shì

1/1

yě jiù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) that is
(2) i.e.