Có 1 kết quả:

yě jiù shì shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in other words
(2) that is to say
(3) so
(4) thus