Có 1 kết quả:

yě bà

1/1

yě bà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (reduplicated) whether... or...
(2) never mind
(3) fine (indicating acceptance or resignation)