Có 1 kết quả:

yě xǔ ㄜˇ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển phổ thông

có thể, có lẽ

Từ điển Trung-Anh

(1) perhaps
(2) maybe