Có 1 kết quả:

xí qì

1/1

xí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) habit (often unhealthy)
(2) mannerism