Có 1 kết quả:

xiāng qì

1/1

xiāng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rustic
(2) uncouth
(3) unsophisticated