Có 1 kết quả:

xiāng yīn

1/1

xiāng yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local accent
(2) accent of one's native place