Có 2 kết quả:

Shūshū
Âm Pinyin: Shū, shū
Tổng nét: 4
Bộ: yī 乙 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: フフ丨丶
Thương Hiệt: IDS (戈木尸)
Unicode: U+4E66
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thư
Âm Nôm: thư
Âm Quảng Đông: syu1

Tự hình 3

Dị thể 2

1/2

shū

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sách
2. thư tín

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 書.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 書

Từ điển Trần Văn Chánh

Sách: 買幾本書 Mua mấy quyển sách;
② Thư: 家書 Thư nhà; 上書 Viết thư trình lên;
③ Văn kiện, giấy tờ, giấy, đơn: 證明書 Chứng minh thư, giấy chứng nhận; 申請書 Đơn xin;
④ Viết: 書寫 Viết;
⑤ Chữ, kiểu chữ: 楷書 Kiểu chữ khải;
⑥ Kinh Thư (nói tắt).

Từ điển Trung-Anh

(1) book
(2) letter
(3) document
(4) CL:本[ben3],冊|册[ce4],部[bu4]
(5) to write

Từ ghép 336

Ā mó sī shū 阿摩司书āi dì měi dūn shū 哀的美敦书bā háng shū 八行书bái miàn shū shēng 白面书生bái pí shū 白皮书bái yín shū 白银书bǎi kē quán shū 百科全书bǎn shū 板书bāo shū pí 包书皮bǎo shū 宝书bào gào shū 报告书bēi shū 背书Běi Qí shū 北齐书Běi Sòng sì dà bù shū 北宋四大部书bèi shū 背书Bǐ dé Hòu shū 彼得后书Bǐ dé qián shū 彼得前书bì shū 祕书bì yè zhèng shū 毕业证书biāo shū 标书bīng shū 兵书bǐng bǐ zhí shū 秉笔直书Bó dé lì Tú shū guǎn 博德利图书馆cái wù mì shū 财务秘书cān kǎo shū 参考书cáng shū 藏书cáng shū piào 藏书票cǎo shū 草书chàng xiāo shū 畅销书chàng yì shū 倡议书Chén shū 陈书chén shù shū 陈述书chéng shū 成书chū shēng zhèng míng shū 出生证明书chū shū 出书chuán shū gē 传书鸽cí shū 辞书cí shū xué 辞书学cóng shū 丛书Dà xiān zhī shū 大先知书dài shū 代书dàn shū 但书Dàn yǐ lǐ shū 但以理书dì shū 地书diàn zhǐ shū 电纸书diàn zi shū 电子书diào shū dài 掉书袋dìng shū dīng 订书钉dìng shū jī 订书机dìng shū zhēn 订书针dìng shū zhēn 钉书针dú shū 读书dú shū huì 读书会dú shū jī 读书机dú shū rén 读书人dú wàn juàn shū , xíng wàn lǐ lù 读万卷书,行万里路É bā dǐ yà shū 俄巴底亚书Fàn shū 梵书Féi lì bǐ shū 腓立比书Féi lì mén shū 腓利门书Fěi lǐ bó shū 斐理伯书fén shū 焚书fén shū kēng rú 焚书坑儒fèn bǐ jí shū 奋笔疾书Fó shū 佛书fú yīn shū 福音书fù mì shū zhǎng 副秘书长fù shū ji 副书记Gē lín duō hòu shū 哥林多后书Gē lín duō qián shū 哥林多前书Gē luó xī shū 歌罗西书gōng jù shū 工具书gòu shū quàn 购书券gǔ shū 古书guó jiā tú shū guǎn 国家图书馆guó shū 国书Hā bā gǔ shū 哈巴谷书Hā gāi shū 哈该书Hǎi diàn Tú shū chéng 海淀图书城hǎi shàng qí shū 海上奇书Hàn shū 汉书Hé xī ā shū 何西阿书Hóng bǎo shū 红宝书Hòu Hàn shū 后汉书hù bù shàng shū 户部尚书huán shū 还书huáng sè shū kān 黄色书刊huáng shū 黄书huǐ guò shū 悔过书hūn shū 婚书jí shū 疾书Jiā lā tài shū 加拉太书jiāo shū 教书jiāo shū jiàng 教书匠jiào kē shū 教科书jiè shū dān 借书单jiè shū zhèng 借书证Jìn shū 晋书jìn shū 禁书jīng shū 经书jiù shū 旧书Jiù Táng shū 旧唐书Jiù yuē quán shū 旧约全书jué mìng shū 绝命书K shū K书kǎi shū 楷书kàn shū 看书kěn shū 啃书lán pí shū 蓝皮书lèi shū 类书lǐ bù shàng shū 礼部尚书lì shū 隶书Lián hé guó Mì shū chù 联合国秘书处lián shū 连书Liǎn shū 脸书Liáng shū 梁书Liáng Táng Jìn Hàn Zhōu shū 梁唐晋汉周书liù shū 六书lǜ pí shū 绿皮书lù qǔ tōng zhī shū 录取通知书Luó mǎ shū 罗马书Mǎ lā jī shū 玛拉基书Mí jiā shū 弥迦书mì shū 秘书mì shū zhǎng 秘书长mò shū 默书Nà hóng shū 那鸿书Nán Qí shū 南齐书niàn shū 念书niǎo chóng shū 鸟虫书niú jiǎo guà shū 牛角挂书nǚ shū 女书pìn shū 聘书píng shū 评书Qí shū 齐书qǐ sù shū 起诉书Qián Hàn shū 前汉书Qián Zhōng shū 钱钟书qiè jié shū 切结书qín qí shū huà 琴棋书画qín shū 琴书qíng shū 情书qǐng yuàn shū 请愿书qìng bǐ nán shū 罄笔难书qìng zhú nán shū 罄竹难书quán shū 全书Rì běn shū jì 日本书纪Sā jiā lì yà shū 撒迦利亚书Shāng wù Yìn shū guǎn 商务印书馆Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn 上海商务印书馆shàng shū 上书shàng shū 尚书Shàng shū Jīng 尚书经shàng shū láng 尚书郎shēn qǐng shū 申请书shēn sù shū 申诉书shēng míng shū 声明书shèng xián shū 圣贤书shǐ shū 史书shǒu shū 手书shū àn 书案shū bǎn 书板shū bāo 书包shū bào 书报shū běn 书本shū bù jìn yán 书不尽言shū chóng 书虫shū chú 书橱shū dāi zi 书呆子shū dàng 书档shū diàn 书店shū dú 书牍shū dù 书蠹shū fǎ 书法shū fǎ jiā 书法家shū fáng 书房shū fēng 书风shū gǎo 书稿shū guǎn 书馆shū guǎnr 书馆儿shū guì 书柜shū hán 书函shū huà 书画shū huà jiā 书画家shū huà zhān 书画毡shū huì 书会shū jí 书籍shū jǐ 书脊shū jì 书记shū jì 书迹shū ji 书记shū ji chù 书记处shū ji guān 书记官shū jià 书架shū jiǎn 书柬shū jiǎn 书简shū jiǎo 书角shū jú 书局shū juàn 书卷shū juàn jiǎng 书卷奖shū juàn qì 书卷气shū kān 书刊shū kù 书库shū méi 书眉shū miàn 书面shū miàn 书靣shū miàn xǔ kě 书面许可shū miàn yǔ 书面语shū míng 书名shū míng hào 书名号shū mù 书目shū pí 书皮shū píng 书评shū pír 书皮儿shū qiān 书签shū qiè 书箧shū shè 书社shū shēng 书生shū tán 书坛shū tí 书题shū tǐ 书体shū tíng 书亭shū xiāng 书香shū xiāng mén dì 书香门第shū xiě 书写shū xiě bù néng zhèng 书写不能症shū xiě fú hào 书写符号shū xiě yǔ yán 书写语言shū xìn 书信shū xìn jí 书信集shū yè 书页shū yuàn 书院shū yuē 书约shū zhá 书札shū zhāi 书斋shū zhèng 书证shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 书中自有黄金屋,书中自有颜如玉shū zhuō 书桌shuō míng shū 说明书shuō shū 说书Sì kù Quán shū 四库全书Sì shū 四书Sòng shū 宋书Sòng sì dà shū 宋四大书Suí shū 隋书Táng shū 唐书Tí duō shū 提多书Tí mó tài hòu shū 提摩太后书Tí mó tài qián shū 提摩太前书tǐ shū 体书tiān shū 天书Tiě sā luó ní jiā hòu shū 帖撒罗尼迦后书Tiě sā luó ní jiā qián shū 帖撒罗尼迦前书tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū 听君一席话,胜读十年书tīng shū 听书tōng shū 通书tóu shū 投书tú shū 图书tú shū guǎn 图书馆tú shū guǎn lǐ yuán 图书管理员tú shū guǎn yuán 图书馆员tuī jiàn shū 推荐书wěi rèn shū 委任书wěi shū 伪书wěi tuō shū 委托书Wèi shū 魏书wén shū 文书wén shū chǔ lǐ 文书处理wú qiǎo bù chéng shū 无巧不成书Wǔ jīng Qī shū 武经七书Xī bó lái shū 希伯来书Xī fān yǎ shū 西番雅书xián shū 闲书xiǎo bǎi kē quán shū 小百科全书xiǎo rén shū 小人书xié yì shū 协议书Xīn Táng shū 新唐书Xīn yuē quán shū 新约全书xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,读万卷书xíng shū 行书xíng wàn lǐ lù , dú wàn juàn shū 行万里路,读万卷书xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū 行万里路胜读万卷书xù shū 续书xuān shì shū 宣誓书xué wèi zhèng shū 学位证书xuè shū 血书Yǎ gè shū 雅各书yǎng wū zhù shū 仰屋著书Yē lì mǐ shū 耶利米书yī shū 医书yí shū 遗书Yǐ fú suǒ shū 以弗所书Yǐ sài yà shū 以赛亚书Yǐ xī jié shū 以西结书yì dìng shū 议定书yì xiàng shū 意向书yì yè zhèng shū 肄业证书yín shū 淫书Yǐng shū Yān shuō 郢书燕说Yóu dà shū 犹大书yǒu shēng shū 有声书Yuē ěr shū 约珥书Yuē hàn cān shū 约翰参书Yuē hàn èr shū 约翰二书Yuē hàn èr shū 约翰贰书Yuē hàn sān shū 约翰三书Yuē hàn yī shū 约翰一书Yuē hàn yī shū 约翰壹书Yuē ná shū 约拿书Yuē shū yà 约书亚Yuē shū yà jì 约书亚记yùn shū 韵书zhài wù zhèng shū 债务证书zhàn shū 战书zhāo gǔ shū 招股书zhāo gǔ shuō míng shū 招股说明书zhào shū 诏书zhé jié dú shū 折节读书zhēn shū 真书zhèng míng shū 证明书zhèng shū 正书zhèng shū 证书zhī shū 支书zhī shū dá lǐ 知书达理zhí shū 直书Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè 中国大百科全书出版社Zhōu shū 周书zhòu shū 籀书Zhú shū 竺书Zhú shū Jì nián 竹书纪年zhù shū 著书zhù shū lì shuō 著书立说zhuàn shū 篆书zì bái shū 自白书zì shū 字书zǒng shū ji 总书记