Có 1 kết quả:

shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù ㄕㄨ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄨ ㄕㄨ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄧㄢˊ ㄖㄨˊ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. in books are sumptuous houses and graceful ladies (proverb)
(2) fig. be diligent in your studies, success and glory will follow