Có 1 kết quả:

shū bāo

1/1

shū bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) schoolbag
(2) satchel
(3) CL:個|个[ge4],隻|只[zhi1]