Có 1 kết quả:

shū juàn qì

1/1

shū juàn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scholarly flavor
(2) educated appearance