Có 1 kết quả:

shū dāi zi

1/1

shū dāi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bookworm
(2) pedant
(3) bookish fool