Có 1 kết quả:

shū běn

1/1

shū běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) book
(2) CL:本[ben3]