Có 1 kết quả:

shū pí

1/1

shū pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) book cover
(2) book jacket