Có 1 kết quả:

shū méi

1/1

shū méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) header
(2) top margin on a page