Có 1 kết quả:

mǎi duàn

1/1

mǎi duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy out
(2) buyout
(3) severance