Có 1 kết quả:

mǎi dú huán zhū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy a wooden box and return the pearls inside
(2) to show poor judgment (idiom)