Có 1 kết quả:

mǎi miàn zi

1/1

mǎi miàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow sb to save face
(2) to defer to