Có 1 kết quả:

luàn zuò jué dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make arbitrary decisions