Có 1 kết quả:

luàn chéng yī tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a great mess
(2) chaotic