Có 1 kết quả:

luàn huā qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to spend money recklessly
(2) to squander