Có 1 kết quả:

luàn xiàng

1/1

luàn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chaos
(2) madness