Có 1 kết quả:

rǔ bái sè

1/1

rǔ bái sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

milky white