Có 1 kết quả:

rǔ tū dòu

1/1

rǔ tū dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber)