Có 1 kết quả:

rǔ xiāng

1/1

rǔ xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

frankincense

Một số bài thơ có sử dụng