Có 1 kết quả:

Qián Jiā sān dà jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three great poets of the Qianlong and Jiaqing era (1735-1820), namely: Yuan Mei 袁枚, Jiang Shiquan 蔣士銓|蒋士铨 and Zhao Yi 趙翼|赵翼