Có 1 kết quả:

qián dàn

1/1

qián dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

male actor playing the female role (Chinese opera)