Có 1 kết quả:

gān kě

1/1

gān kě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parched
(2) dry mouth