Có 1 kết quả:

qián yé

1/1

qián yé

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cha hờ (gọi là cha nhưng không thực)