Có 1 kết quả:

qián fàn

1/1

qián fàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

can phạm