Có 1 kết quả:

gàn liáng dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) knapsack (for provisions)
(2) haversack