Có 1 kết quả:

gān bèi

1/1

gān bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conpoy
(2) dried scallop