Có 1 kết quả:

gān fàn

1/1

gān fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cooked and dried rice