Có 1 kết quả:

luàn qī bā zāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) everything in disorder (idiom); in a hideous mess
(2) at sixes and sevens