Có 1 kết quả:

luàn chī

1/1

luàn chī

phồn thể

Từ điển phổ thông

ăn uống bừa bãi

Từ điển Trung-Anh

to eat indiscriminately